Thiết bị thử uốn màng sơn

12,000,000

Là thiết bị dùng để đánh giá đánh giá độ bền rạn nứt và/hoặc tách khỏi nền kim loại hoặc nhựa cửa màng sơn, vecni và sản phẩm liên quan khi tấm mẫu thử bị uốn vòngquanh một trục hình trụ ở các điều kiện tiêu chuẩn.